Årsmöte 3 april 2016 i Husqvarna

I en strävan att få ett större upptagningsområde har styrelsen beslutat förlägga årets årsmedlemsmöte i Huskvarna. Mötet äger rum på Huskvarna Stadshotell. Erik Dahlbergsgatan 20 tel: 036 13 05 07 info@huskvarnastadshotell.se.

10.30 Marknad öppnas för medlemmar
12.00 Årsmöte
13.30 Lunch
14.30 Promenad till Husqvarna Fabriksmuseum.
15.00 Guidad tur på museet
16.00 Egna studier på cykelavdelningen
16.30 Avslutning för hemfärd

Kostnader:
ChF betalar konferensrummet med tillbehör samt inträde och guide på Husqvarna Fabriksmuseum.
Dessutom subventionerar ChF lunchen med mer än 50 procent, varför totalkostnaden för deltagare är endast 60 kr.

Föranmälan senast den 19 mars 2016 till tell.hermanson@gmail.com eller telefon 070-497 88 34.
”Kommer-status” här på Facebook gäller alltså inte som anmälan.

Mer info finns i inbjudan som gått ut via post ihop med inbetalningskort för medlemsavgift 2016.

Cykelhistoriskt register – UR FUNKTION

Nu finns ett cykelhistoriskt register under CHFs flagg online åtkomligt för alla. Där kan man lägga in egna cyklar, söka bland andras, se bilder, grotta ned sig i ramnummer eller komponenter, samt även använda registret till åldersbestämning av sina egna cyklar. Registret hittar ni här.

Fram till idag har det matats in 863 cyklar varav 193 med bilder.

Stadgar

Bildad den 11 januari 1997

1. Allmänt

Cykelhistoriska Föreningen är en ideell förening av personer med intresse för äldre cyklar. Föreningens målsättning är att främja intresset genom att bevara eller renovera cyklar i originalskick/utförande, tillvarata möjligheterna för medlemmarna till utbyte, försäljning och köp av cyklar och/eller delar eller till cykelhistoria anknutna tillbehör, litteratur o. dyl., i övrigt sörja för en god kontakt och en föreningspublikation med annonssidor samt att samverka med andra organisationer för cykelintresserade.

Föreningens emblem framgår ovan. Föreningen äger detta märke som är skyddat med ensamrätt.

2. Verksamhetsperiod

Föreningens verksamhetsperiod är kalenderår

3. Medlemskap

Medlemskap erhålls genom en årligen erlagd avgift, fastställd av föreningens årsmöte.

Medlemskap upphör genom utträde eller uteslutning. Uteslutning kan drabba medlem som icke fullgör sina förpliktelser gentemot Föreningen eller genom sitt handlande motverkar Föreningens intressen. Beslut härom fattas av styrelsen. Erlagd avgift återbetalas ej.

4. Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ordinarie ledamöter av ett antal så att styrelsen består av 7 personer. Årsmöte kan besluta om styrelsen även skall ha suppleanter och dess antal till högst tre.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte och konstituerar sig själva vid första möte därefter. Två ordinarie ledamöter väljs med två års mandattid, växelvis väljs två andra ledamöter vartannat år så att styrelsen under ordinarie mandatperiod alltid har kvar två ledamöter till kommande verksamhetsperiod. Övriga ledamöter väljs på ett år.

5. Firmateckning

Föreningens firma, plus- och bankgiro tecknas enskilt av ordförande, vice ordförande och kassör, eller hela styrelsen i förening. Detta gäller även användningen av föreningens postbox.

6. Mötesverksamhet

Styrelse

Styrelsen skall sammanträda regelbundet och minst sex gånger per verksamhetsår. Kallelse skall utsändas i god tid till alla ledamöter, såväl ordinarie som suppleanter, samt övriga som kan adjungeras vid speciella tillfällen. Styrelsen anses vara beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande och minst 4 ordinarie ledamöter, eller suppleanter för dessa, är närvarande. Beslut fattas enhälligt eller genom röstning med majoritetsbeslut med mötesordförandes röst som utslagsgivande vid lika röstetal.

Frågor av betydande karaktär för den fortsatta verksamheten, såsom medlemsavgifternas storlek, ändring av stadgarna eller liknande skall av styrelsen hänskjutas till Föreningens medlemmar för beslut på årsmöte.

Årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas inom fyra månader efter verksamhetsårets utgång. Kallelse till årsmötet med hänvisning till namngiven valberedning samt av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor, skall tillkännages för alla medlemmar senast en månad dessförinnan.

Motioner från medlemmarna till årsmöte skall inlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. På årsmötet skall finnas förslag på dagordning, motioner med styrelsens utlåtande, valberedningens förslag samt en ekonomisk och verbal beskrivning av föregående verksamhetsår samt förslag till budget och årsavgift.

Årsmötet utser ordförande och sekreterare för mötet, justeringsmän för protokoll samt rösträknare

På årsmötet förrättas val i vederbörlig omfattning och överlämnas verksamhets- och revisionsberättelser. Vidare skall årsmöte besluta om frågor som av styrelsen hänskjutits därtill.

Årsmötet utser också två revisorer som skall granska Föreningens verk­samhet, förvaltning och räkenskaper. Revisorerna utses med två års mandatperiod växelvis så att en revisor alltid har kvar ett års mandat vid varje årsmöte. Revisorerna skall förelägga årsmötet revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för det avslutade verksamhetsåret.

Beslut av årsmötet fattas enhälligt eller genom omröstning. Röstning skall var öppen och får ej ske genom ombud. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet av årsmötesdeltagarna. Vid lika röstetal gäller den mening som årsmötets ordförande biträder.

Medlem som erlagt medlemsavgift äger röstratt. Kontroll av röstratt görs av årsmötet, biträtt av styrelsen med hjälp av aktuellt medlemsregister. Beslut om ändring av Föreningens stadgar skall för att vara gällande fattas av två på varandra följande årsmöten med vardera ¾ dels majoritet av de närvarande. Vid beslut om Föreningens upplösning skall innestående medel disponeras enligt beslut vid det sista av de två årsmötena.

Vid extra årsmöte gäller vad som ovan sagts i tillämpliga delar. Detta skall hållas efter särskild kallelse tidigast då tre månader förflutit efter första årsmöte.

Medlem som så önskar skall efter begäran till styrelsen erhålla kopia av protokoll från årsmöte, extra årsmöte, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Sydsvanska sektionen

Sydsvanska sektionen består av CHF-medlemmar från Skåne, Blekinge och Danmark. Den kommer att ha fyra planerade aktiviteter varje år med start 2010.

Två av aktiviteterna är en cykeltur arrangerad av CHF och en av Dansk Veterancykelklubb. Övriga två kan t.ex. bli studiebesök, trivselkväll, utbyte av erfarenheter och grejor. Förslag mottages av medlemmarna.

Kontaktperson
Britt-Marie Jonsson
Sölvesborg

Här kommer programmet för 2016 för Sydsvanska Sektionen. Alla CHF och DVcK medlemmar är välkomna att delta i arrangemangen!

Vi har ett nära och gott samarbete med Dansk Veterancykelklubb, DVcK. Vårcyklingen anordnas av CHF och sensommarcyklingen står DVcK för.

Anmälan till arrangemangen görs till Britt-Marie Jonsson tel 0456 13861 eller labri@telia.com
Cyklingar i Danmark, kan även anmälas till Brian Rosenberg
veterancykel@gmail.com

PROGRAM 2016

2 april Det blir åter ett besök på Johannamuseét. Vi samlas kl. 11.00. Guidning och fika. Anmälan senast den 25 mars.
7 maj Vårcykling med start i Höganäs kl. 10.00. Medtag matsäck. Anmälan senast den 2 maj.
16 juli Sommarcykling hos Andreas med fika. Anmälan senast den 10 juli.
20 aug Sensommarcykling runt Sorø, anordnas av Jeremy Derby. Tid och startplats meddelas vid anmälan. Senast den 14 augusti.
22 okt Planeringsträff i Solrød med ”nattcykling” kl. 15.00 och fika. För övernattning, finns Ishøj Vandrarhem. Anmälan senast den 15  oktober. 

Övriga arrangemang:

14-16 maj Græsted Veteranträff på Sjælland. Kom med gamla cyklar och tidsenliga kläder!
12 juni Gavnø
3 juli Sofiero Classic
3 sept Malmö Tweed Ride
24 sept Mikaelidagen på Fredriksdal i Helsingborg.  (prel. datum )

Hoppas på stort deltagande i de olika arrangemangen!                                   

Britt-Marie Jonsson

Bli medlem i CHF

Bli medlem nu!

Skicka ett mail till vår gemensamma kassörmail bit@cykelhistoriska.se med följande uppgifter:

– Namn
– E-post
– Telefon
– Postadress

Sätt in 100:- på pg-konto 972080-6 (+ för familjemedlemskap 20 kr per medlem)
eller Swish 1234219945
För betalning från utlandet: IBAN: SE75 9500 0099 6026 0972 0806, BIC: NDEASESS

Medlemskap ger:

 • Löpande nyhetsbrev från CHF via e-post.
 • Gemenskap vid föreningens månadsmöten, årsmöten, sammankomster och cykelturer
 • Eventuella subventioner vid evenemang

Ny hemsida under lansering

Cykelhistoriska föreningen jobbar på en nya hemsida. Den gamla finns fortfarande tillgänglig på följande länk

Vi kommer att på sikt försöka överföra alla gamla artiklar till den nya miljön. Den nya är byggd i WordPress och medger mer modern funktionalitet såsom:

 • Responsiv design för anpassning av olika skärmstorlekar
 • Enklare administration via enkel textredigerare på dator eller app i telefon
 • Smidig användarhantering för fler skribenter med olika behörighetsnivåer
 • Bättre överblick av besöksstatistik
 • Open source med stor användarbas vilket medger god vidareutveckling och brett forumstöd
 • Mycket stort antal plug-ins för ytterligare funktionalitet
 • Stort antal mallar för hantering och ändring av utseendet
 • Möjlighet att prenumerera på uppdateringar via RSS
 • Integration mot andra sidor och funktioner såsom Google kalender