Stadgar

Bildad den 11 januari 1997

1. Allmänt

Cykelhistoriska Föreningen är en ideell förening av personer med intresse för äldre cyklar. Föreningens målsättning är att främja intresset genom att bevara eller renovera cyklar i originalskick/utförande, tillvarata möjligheterna för medlemmarna till utbyte, försäljning och köp av cyklar och/eller delar eller till cykelhistoria anknutna tillbehör, litteratur o. dyl., i övrigt sörja för en god kontakt och en föreningspublikation med annonssidor samt att samverka med andra organisationer för cykelintresserade.

Föreningens emblem framgår ovan. Föreningen äger detta märke som är skyddat med ensamrätt.

2. Verksamhetsperiod

Föreningens verksamhetsperiod är kalenderår

3. Medlemskap

Medlemskap erhålls genom en årligen erlagd avgift, fastställd av föreningens årsmöte.

Medlemskap upphör genom utträde eller uteslutning. Uteslutning kan drabba medlem som icke fullgör sina förpliktelser gentemot Föreningen eller genom sitt handlande motverkar Föreningens intressen. Beslut härom fattas av styrelsen. Erlagd avgift återbetalas ej.

4. Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ordinarie ledamöter av ett antal så att styrelsen består av 7 personer. Årsmöte kan besluta om styrelsen även skall ha suppleanter och dess antal till högst tre.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte och konstituerar sig själva vid första möte därefter. Två ordinarie ledamöter väljs med två års mandattid, växelvis väljs två andra ledamöter vartannat år så att styrelsen under ordinarie mandatperiod alltid har kvar två ledamöter till kommande verksamhetsperiod. Övriga ledamöter väljs på ett år.

5. Firmateckning

Föreningens firma, plus- och bankgiro tecknas enskilt av ordförande, vice ordförande och kassör, eller hela styrelsen i förening. Detta gäller även användningen av föreningens postbox.

6. Mötesverksamhet

Styrelse

Styrelsen skall sammanträda regelbundet och minst sex gånger per verksamhetsår. Kallelse skall utsändas i god tid till alla ledamöter, såväl ordinarie som suppleanter, samt övriga som kan adjungeras vid speciella tillfällen. Styrelsen anses vara beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande och minst 4 ordinarie ledamöter, eller suppleanter för dessa, är närvarande. Beslut fattas enhälligt eller genom röstning med majoritetsbeslut med mötesordförandes röst som utslagsgivande vid lika röstetal.

Frågor av betydande karaktär för den fortsatta verksamheten, såsom medlemsavgifternas storlek, ändring av stadgarna eller liknande skall av styrelsen hänskjutas till Föreningens medlemmar för beslut på årsmöte.

Årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas inom fyra månader efter verksamhetsårets utgång. Kallelse till årsmötet med hänvisning till namngiven valberedning samt av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor, skall tillkännages för alla medlemmar senast en månad dessförinnan.

Motioner från medlemmarna till årsmöte skall inlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. På årsmötet skall finnas förslag på dagordning, motioner med styrelsens utlåtande, valberedningens förslag samt en ekonomisk och verbal beskrivning av föregående verksamhetsår samt förslag till budget och årsavgift.

Årsmötet utser ordförande och sekreterare för mötet, justeringsmän för protokoll samt rösträknare

På årsmötet förrättas val i vederbörlig omfattning och överlämnas verksamhets- och revisionsberättelser. Vidare skall årsmöte besluta om frågor som av styrelsen hänskjutits därtill.

Årsmötet utser också två revisorer som skall granska Föreningens verk­samhet, förvaltning och räkenskaper. Revisorerna utses med två års mandatperiod växelvis så att en revisor alltid har kvar ett års mandat vid varje årsmöte. Revisorerna skall förelägga årsmötet revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för det avslutade verksamhetsåret.

Beslut av årsmötet fattas enhälligt eller genom omröstning. Röstning skall var öppen och får ej ske genom ombud. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet av årsmötesdeltagarna. Vid lika röstetal gäller den mening som årsmötets ordförande biträder.

Medlem som erlagt medlemsavgift äger röstratt. Kontroll av röstratt görs av årsmötet, biträtt av styrelsen med hjälp av aktuellt medlemsregister. Beslut om ändring av Föreningens stadgar skall för att vara gällande fattas av två på varandra följande årsmöten med vardera ¾ dels majoritet av de närvarande. Vid beslut om Föreningens upplösning skall innestående medel disponeras enligt beslut vid det sista av de två årsmötena.

Vid extra årsmöte gäller vad som ovan sagts i tillämpliga delar. Detta skall hållas efter särskild kallelse tidigast då tre månader förflutit efter första årsmöte.

Medlem som så önskar skall efter begäran till styrelsen erhålla kopia av protokoll från årsmöte, extra årsmöte, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.