Bli medlem i CHF

Medlemskapet kostar 200 kr och gäller i ett år.

Som medlem bidrar du till att upprätthålla intresset för gamla cyklar och vår tids klassiker. Du får vår tidskrift Velocipeden skickad hem till dig, och information om föreningens verksamhet per mail. Ditt medlemskap är viktigt för oss, bli medlem i dag!

Medlemskap ger dig:

  • Velocipeden 2-3 ggr/år
  • Gemenskap vid föreningens månadsmöten, årsmöten, sammankomster och cykelturer
  • Eventuella subventioner vid egna evenemang

Betalningsmetoder är Swish och kort. Klicka här: Bli medlem


Styrelse och kontakt

Styrelse från och med årsmötet 2023 är följande personer:

Ordförande – Martin Fredberg
Vice ordförande – Mattias Holgersson
Kassör – Peter Krume
Sekreterare – Jochen Fritz
Ledamot – Charlotte Paghall
Ledamot – Carl-Fredrik Ekström
Ledamot – Theodor Paues
Suppleant – Dag Hammar

Mailadress till styrelsen: styrelsen@cykelhistoriska.se

Uthyrning av cyklar och kuriosa för Fotografer och filmfolk : Martin Fredberg
Vi har samarbetat med tidningen Classic Car, Kadens, Plaza, cykling m.fl.

Styrelse från och med årsmötet 2023

Ordförande – Martin Fredberg
Vice ordförande – Mattias Holgersson
Kassör – Peter Krume
Sekreterare – Jochen Fritz
Ledamot – Charlotte Paghall
Ledamot – Carl-Fredrik Ekström
Ledamot – Theodor Paues
Suppleant – Dag Hammar

Fakta om Cykelhistoriska Föreningen

Cykeln är det fordon som kanske mer än något annat, ändrat förutsättningarna för de breda folklagren att kunna förflytta sig annat än till fots. ChF är en förening för oss som vill hjälpas åt att hålla klenoder vid liv, renovera en ögonsten eller bara färdas på. En cykel av äldre årgång ger förhöjd känsla oavsett syftet med färden.

Cykelhistoriska föreningen är en ideell förening för personer med intresse för äldre cyklar och vår tids klassiker. Föreningens målsättning är att främja intresset genom att bevara eller renovera cyklar. Föreningen har också som mål att främja möjligheterna till utbyte, försäljning och köp av cyklar och/eller delar eller till cykelhistoria anknutna tillbehör, litteratur o dyl.

I början av 1997 bildades föreningen som under första året fick närmare 140 nya medlemmar i hela landet. Föreningen ger ut en medlemstidning där namnet har anor från cykelbranschen redan på 1920- och 30-talen. Föreningen driver också ett populärt forum på Facebook där diskussion förs löpande kring allehanda som berör cyklar av historiskt intresse.

Välkommen som medlem i Cykelhistoriska föreningen!

Velocipeden

Velocipeden är vår föreningstidskrift med artiklar om och kring cykelhistoria. 

Alla nummer kommer så småningom att finnas till beskådan i trycksaksregistret och för att se de digitala utgåvorna så behöver man ha inloggningsuppgifter och ha medlemsbehörighet.

Vill du involvera dig i redaktionen, skriva artiklar, tycka till eller har idéer om reportage eller har fina bilder eller dokumenta att dela med dig av i Velocipeden så mejla velocipeden@cykelhistoriska.se

Stadgar

Bildad den 11 januari 1997

1. Allmänt

Cykelhistoriska Föreningen är en ideell förening av personer med intresse för äldre cyklar. Föreningens målsättning är att främja intresset genom att bevara eller renovera cyklar i originalskick/utförande, tillvarata möjligheterna för medlemmarna till utbyte, försäljning och köp av cyklar och/eller delar eller till cykelhistoria anknutna tillbehör, litteratur o. dyl., i övrigt sörja för en god kontakt och en föreningspublikation med annonssidor samt att samverka med andra organisationer för cykelintresserade.

Föreningens emblem framgår ovan. Föreningen äger detta märke som är skyddat med ensamrätt.

2. Verksamhetsperiod

Föreningens verksamhetsperiod är kalenderår

3. Medlemskap

Medlemskap erhålls genom en årligen erlagd avgift, fastställd av föreningens årsmöte.

Medlemskap upphör genom utträde eller uteslutning. Uteslutning kan drabba medlem som icke fullgör sina förpliktelser gentemot Föreningen eller genom sitt handlande motverkar Föreningens intressen. Beslut härom fattas av styrelsen. Erlagd avgift återbetalas ej.

4. Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ordinarie ledamöter av ett antal så att styrelsen består av 7 personer. Årsmöte kan besluta om styrelsen även skall ha suppleanter och dess antal till högst tre.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte och konstituerar sig själva vid första möte därefter. Två ordinarie ledamöter väljs med två års mandattid, växelvis väljs två andra ledamöter vartannat år så att styrelsen under ordinarie mandatperiod alltid har kvar två ledamöter till kommande verksamhetsperiod. Övriga ledamöter väljs på ett år.

5. Firmateckning

Föreningens firma, plus- och bankgiro tecknas enskilt av ordförande, vice ordförande och kassör, eller hela styrelsen i förening. Detta gäller även användningen av föreningens postbox.

6. Mötesverksamhet

Styrelse

Styrelsen skall sammanträda regelbundet och minst sex gånger per verksamhetsår. Kallelse skall utsändas i god tid till alla ledamöter, såväl ordinarie som suppleanter, samt övriga som kan adjungeras vid speciella tillfällen. Styrelsen anses vara beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande och minst 4 ordinarie ledamöter, eller suppleanter för dessa, är närvarande. Beslut fattas enhälligt eller genom röstning med majoritetsbeslut med mötesordförandes röst som utslagsgivande vid lika röstetal.

Frågor av betydande karaktär för den fortsatta verksamheten, såsom medlemsavgifternas storlek, ändring av stadgarna eller liknande skall av styrelsen hänskjutas till Föreningens medlemmar för beslut på årsmöte.

Årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas inom fyra månader efter verksamhetsårets utgång. Kallelse till årsmötet med hänvisning till namngiven valberedning samt av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor, skall tillkännages för alla medlemmar senast en månad dessförinnan.

Motioner från medlemmarna till årsmöte skall inlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. På årsmötet skall finnas förslag på dagordning, motioner med styrelsens utlåtande, valberedningens förslag samt en ekonomisk och verbal beskrivning av föregående verksamhetsår samt förslag till budget och årsavgift.

Årsmötet utser ordförande och sekreterare för mötet, justeringsmän för protokoll samt rösträknare

På årsmötet förrättas val i vederbörlig omfattning och överlämnas verksamhets- och revisionsberättelser. Vidare skall årsmöte besluta om frågor som av styrelsen hänskjutits därtill.

Årsmötet utser också två revisorer som skall granska Föreningens verk­samhet, förvaltning och räkenskaper. Revisorerna utses med två års mandatperiod växelvis så att en revisor alltid har kvar ett års mandat vid varje årsmöte. Revisorerna skall förelägga årsmötet revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för det avslutade verksamhetsåret.

Beslut av årsmötet fattas enhälligt eller genom omröstning. Röstning skall var öppen och får ej ske genom ombud. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet av årsmötesdeltagarna. Vid lika röstetal gäller den mening som årsmötets ordförande biträder.

Medlem som erlagt medlemsavgift äger röstratt. Kontroll av röstratt görs av årsmötet, biträtt av styrelsen med hjälp av aktuellt medlemsregister. Beslut om ändring av Föreningens stadgar skall för att vara gällande fattas av två på varandra följande årsmöten med vardera ¾ dels majoritet av de närvarande. Vid beslut om Föreningens upplösning skall innestående medel disponeras enligt beslut vid det sista av de två årsmötena.

Vid extra årsmöte gäller vad som ovan sagts i tillämpliga delar. Detta skall hållas efter särskild kallelse tidigast då tre månader förflutit efter första årsmöte.

Medlem som så önskar skall efter begäran till styrelsen erhålla kopia av protokoll från årsmöte, extra årsmöte, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Sydsvanska sektionen

Sydsvanska sektionen består av CHF-medlemmar från Skåne, Blekinge och Danmark. Den kommer att ha fyra planerade aktiviteter varje år med start 2010.

Två av aktiviteterna är en cykeltur arrangerad av CHF och en av Dansk Veterancykelklubb. Övriga två kan t.ex. bli studiebesök, trivselkväll, utbyte av erfarenheter och grejor. Förslag mottages av medlemmarna.

Kontaktperson
Britt-Marie Jonsson
Sölvesborg

Här kommer programmet för 2016 för Sydsvanska Sektionen. Alla CHF och DVcK medlemmar är välkomna att delta i arrangemangen!

Vi har ett nära och gott samarbete med Dansk Veterancykelklubb, DVcK. Vårcyklingen anordnas av CHF och sensommarcyklingen står DVcK för.

Anmälan till arrangemangen görs till Britt-Marie Jonsson tel 0456 13861 eller labri@telia.com
Cyklingar i Danmark, kan även anmälas till Brian Rosenberg
veterancykel@gmail.com

PROGRAM 2016

2 april Det blir åter ett besök på Johannamuseét. Vi samlas kl. 11.00. Guidning och fika. Anmälan senast den 25 mars.
7 maj Vårcykling med start i Höganäs kl. 10.00. Medtag matsäck. Anmälan senast den 2 maj.
16 juli Sommarcykling hos Andreas med fika. Anmälan senast den 10 juli.
20 aug Sensommarcykling runt Sorø, anordnas av Jeremy Derby. Tid och startplats meddelas vid anmälan. Senast den 14 augusti.
22 okt Planeringsträff i Solrød med ”nattcykling” kl. 15.00 och fika. För övernattning, finns Ishøj Vandrarhem. Anmälan senast den 15  oktober. 

Övriga arrangemang:

14-16 maj Græsted Veteranträff på Sjælland. Kom med gamla cyklar och tidsenliga kläder!
12 juni Gavnø
3 juli Sofiero Classic
3 sept Malmö Tweed Ride
24 sept Mikaelidagen på Fredriksdal i Helsingborg.  (prel. datum )

Hoppas på stort deltagande i de olika arrangemangen!                                   

Britt-Marie Jonsson